Konsep Pendidikan Tauhid Anak Usia Dini Menurut Tafsir Surah Luqman Ayat 13

Fahrina Yustisari Liriwati, Armizi Armizi

Abstract


Konsep pendidikan tauhid pada anak usia dini, menjadikan anak agar lebih mencintai Allah SWT, Tidak ada yang perlu ditakuti kecuali Allah SWT, Mengesakan dalam hal beribadah kepadanya, Membimbing anak untuk senantiasa mensyukuri segala nikmat yang telah Allah SWT berikan. Luqman Al-Hakim adalah seorang manusia pilihan yang namanya dikisahkan dalam Al-quran. Kisah yang diabadikan adalah mengenai pendidikan tauhid yang diberikan oleh Luqman kepadanya anaknya. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif library. Untuk menanamkan sebuah konsep pendidikan tauhid pada anak usia dini, karena yang paling utama yaitu mengenalkan tauhid. Tauhid merupakan landasan bagi umat Islam, apabila seorang benar tauhidnya maka ia akan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat namun sebaliknya tanpa tauhid dia pasti terjatuh kedalam kesyirikan dan akan menemui kecelakaan didunia serta kecelakan diakhirat. Dalam Al-Qur’an Surat Luqman ayat 13 disebutkan kisah Luqman Al- Hakim seorang bapak yang bijak, yang sangat menekankan pentingnya penanaman tauhid terhadap anaknya.


Full Text:

PDF

References


Abdul Mujib, Fitrah dan Kepribadian Islam; sebuah Pendekatan Psikologis. Jakarta: Darul

Falah. 1999.

Falah, Saiful. 2014. Parents Power: Membangun Karakter Anak Melalui Pendidikan

Keluarga. Jakarta: Republika Penerbit. Jalaluddin. 2012.

Khaldun, Ibnu. 1986. Muqoddimah, Terj. Ahmadie Thoha. Jakarta: Pustaka Firdaus

Ngatiman. 2016. Hadist 3. Surakarta: Tiga Serangkai.

Uyu Wahyudin dan Mubiar Agustin, Penilaian Perkembangan Anak Usia Dini, (Bandung :

PT.Radika Aditama, 2011

Depertemen Agama RI, Al-quran dan Terjemahannya, (Surabaya : Fajar Mulya Madjid, Nurcholish. Islam Doktrin & Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang

Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemordenan. Jakarta: Paramadina. 2005

Permatasari, Ayu. 2016. Konsep Pendidikan Tauhid Bagi Anak Dalam Buku

Segenggam Iman Anak Kita Karya Mohammad Fauzil Adhim. http://erepository.

perpus.iainsalatiga.ac.id (diakses pada 28 maret 2021

Syahid, Syah Ismail.. Menjadi Mukmin Sejati. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001

Zulkhairina dan Muhammad Afandi, Pendidikan Anak Usia Dini, (Jakarta : Kencana Remedika

Group, 2014


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Prosiding Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Era Covid 19

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.